Integritetspolicy

Eat my brand AB lägger stor vikt vid att skydda din integritet och vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018.

1. Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Eat my brand behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till genomförande av kunduppdrag, event samt vårt nyhetsbrev. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Aktiva Event är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

Eat my brand samlar in och registrerar personuppgifter om dig i samband med att du:

  • Anmäler intresse att bli kund.

  • Anmäler intresse att bli leverantörer

  • Anmäler dig till ett evenemang

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 Vid anmälan till ett

– din arbetsgivares namn

– ditt förnamn och efternamn

– din e-postadress

– ditt mobiltelefonnummer

– din faktureringsadress vid fakturabetalning

– i förekommande fall personnummer

4.3 Vid prenumeration av nyhetsbrev

– ditt förnamn och efternamn

– din epostadress

Vi skickar dig nyhetsbrev bara så länge du själv vill. Längst ned i varje nyhetsbrev finns en länk för avregistrering, som du kan klicka på för att avanmäla dig från våra nyhetsbrev.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Eat my brand behandlar dina personuppgifter för olika syften, men huvudsakligen för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund; såsom genomförande av konferens, resa, fakturering och leverans av nyhetsbrev samt för att följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

6. Lämnar vi ut uppgifter till andra?

Nej. Eat my brand lämnar aldrig ut personuppgifter till andra företag eller myndigheter. Undantag är om gällande lagstiftning kräver att vi lämnar ut denna information, t.ex. i samband med brottsutredningar.

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Eat my brand kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Eat my brands rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

8. Var lagras uppgifterna?

Alla personuppgifter insamlade genom oss lagras av Wix på servrar i Österrike, Finland, Frankrike, Irland och Nederländerna. Platserna kan ändras.

9. Cookies

Eat my brands hemsida använder sig av cookies. Inga cookies kan dock identifiera dig som person.

10. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

10.1 Eat my brand baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

10.2 Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal med dig som kund och/eller din arbetsgivare.
 

10.3 Om du begärt att få ett nyhetsbrev från oss så har du gett oss ditt samtycke till att vi skickar dig information via e-post. Du kan dock när som helst avsluta en sådan prenumeration.

10.4 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster.

 

10.5 I vissa fall kan Eat my brand  ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

11. Dina rättigheter

11.1 Eat my brand  ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
 

11.2 Eat my brand kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
 

11.3 Du har rätt att av oss begära:

a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig och ändamålen med behandlingen. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig.

b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig, om sådana hittas.

c) Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi är då förhindrade att göra det pga gällande lagstiftning.

 

Hur du kontaktar oss

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller om behandlingen av dina personuppgifter, eller om du vill begära ett registerutdrag, så kan du kontakta oss enligt nedan:

Post: Eat my brand AB, Box 3155, 103 63 Stockholm

E-post: hej@eatmybrand.se